صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۳- احترام واعتماد به این نظام‌:

۳- احترام واعتماد به این نظام‌:

وقتیکه انسان فهمید قانونی که اجرا می‌شود قانون الهی است اطمئنان دارد که به زیان دسته‌ای ونفع دسته دیگری نیست، بلکه به مصلحت فرد وجامعه است.

این اعتقاد واعتماد خود باعث می‌شود که از قوانین الهی اطاعت به عمل آید؛ چرا که اطاعت از آن، باعث خشنودی خدا وسرپیچی از آن باعث خشم خداوند ومجازات دنیائی واخروی خواهد شد.

قرآن کریم در آیات فراوانی این خصلت را اعلام داشته وآن را تأیید کرده است، وارزش واحترام هر قانونی در جهان بستگی به میزان اطاعت واعتماد واعتقاد مردم نسبت به آن دارد.