۲- بی‌طرفی‌:

در قوانین ساختۀ دست بشر- آگاهانه یا نا آگاهانه- منافع شخصی، نژادی وگروهی به نحوی در نظر گرفته می‌شود. این قوانین الهی است که بدون تمایل به یک جهت، منافع فردی واجتماعی را بطور یکسان تنظیم می‌نماید.