۱- ربانی بودن‌:

یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی اسلام ربانی بودن این نظام است، واین دومفهوم را دربردارد:

- ربانی بودن منبع وبرنامه.

- ربانی بودن هدف.