مفهوم خاص سیاست‌:

سیاست درمفهوم خاص، تدابیرى است که حکومت‌ها، دربارۀ ادارۀ امور کشور وتعیین شکل ومحتواى فعالیت خود اتخاذ مى‌کنند، واین تدابیر در دو مجراى داخلى وحارجى معمول می‌گردد‌:

الف- مجراى داخلى‌: حکومت‌ها با اتخاذ تدابیر سنجیده ومتناسب با شرایط مادى ومعنوى مشخص، امور کشور را اداره مى‌کنند تا اعضاى جامعه به وظایف اجتماعى خود عمل نمایند.

ب- مجراى خارجى: مربوط است به مناسبات حکومت‌ها با دولت‌هاى دیگر که آن را مربوط بین المللى گویند [۲]

[۲] ؟؟