مفهوم سیاست

سیاست واژۀ عربى است، اصل آن «سَوْس» به معنى‌: نگهدارى کردن، سرپرستى، اصلاح وارشاد مردم براه رستگارى، حکومت دارى، ادارۀ امور مملکت، فن کشور دارى وادارۀ امور داخلى وخارجى آن. [۱]

[۱] قاموس المحیط، لغت نامه دهخدا