حضرت علی س نفهميد كه موالات ذکر شده در حدیث غدیر به معنای خلافت عام است.