صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص انشعاب شیعه بعد از این ماجرا به دو دسته اصولی و اخ...

انشعاب شیعه بعد از این ماجرا به دو دسته اصولی و اخباری

شیعه بعد از این جریان به دو دسته اصولی، و اخباری منشعب شدند چنانکه امروز مشاهده می‌کنیم.

اخباری: همان کسانی هستند که جز قرآن و حدیث را به عنوان حجت شرعی قبول ندارند، و هر روایتی که از ائمه نقل شده باشد و از دیدگاه ایشان هر چه از آنها روایت شده حدیث است چون از جانب معصومین نقل شده و به حجت بودن آن نیست یقین دارند و مادامی که روایتی در منابع چهارگانه آمده باشد. توجهی به منزلت و جایگاه حدیث کرده نمی‌شود[۱۴۲۷] .

اصولی: کسانی هستند که در مقام استخراج احکام شرعی عملی به ادله چهارگانه پناه می‌برند. یعنی از قرآن، سنت، اجماع و عقل استفاده می‌کنند[۱۴۲۸] .

و هر دسته‌ای به دسته دیگر حمله‌ور شده و به یکدگر افتراء میبستند و در رد یکدیگر تألیفاتی دارند و یکدیگر را متهم به خارج شدن از تشیع صحیح می‌کردند...، و بسیاری از چیزهای دیگر که امکان ذکر همه آنها به خاطر خارج شدن از موضوع اصلی کتاب ممكن نیست.

[۱۴۲۷] أعیان الشیعة: (۱/۹۳). [۱۴۲۸] أعیان الشیعة: (۱۷/۴۵۳)، مع علماء النجف الأشرف: (۱۰)، مصادر الاستنباط.