موضع شیعه نسبت به ثقلین

شیعه اعتراف می‌کنند که قرآن نه تنها نزاع بین مسلمانان را حل نکرده بلکه معتقدند سبب تزلزل بسیاری از عقایدشان قرآن است بخاطر تعارض و تناقضی که با عقایدشان دارد، تا جایی که ادعای تحریف قرآن را تحریف قرآن را مطرح كردند، چنانکه در باب دوم گذشت. و (مدعیشدند) كه قرآن اصلی و تحریف نشده نزد مهدی صاحبالزمان است و آن را همراه خود پنهان کرده است، و زمان ظهورش او را همراه خود می‌آورد. پس هرگاه در صدد تمسک به ثقلین برآمدی ممكن نیست به هیچكدام دسترسی پیدا كنی چون (به ادعای ایشان) یكی تحریف شده و دیگری غائب و پنهان است، ولی این را گمراهی به حساب نمی‌آورند.

علاوه بر این مطالبی که هنگام سخن از آیه تطهیر گفته شد و اختلاف اهل بیت با یكدیگر و اختلاف پاسخ‌هایشان در مورد یک سؤال بلکه اختلاف شخص امام در این مسئله به این گمراهی افزوده میگردد[۱۴۲۰] .

آشفتگی و نابسامانی شیعه سبب شده که مراجع ایشان در یک عصر با هم اختلاف داشته باشند، بطوری که هیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابل آن یک روایت دیگر که کاملاً با آن در تضاد است وجود دارد، و هیچ حدیثی سالم از حدیث متضاد نیست، که این سبب برگشت بسیاری از شیعیان از مذهبشان گشته است، چنانکه شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه به این امر اعتراف می‌کند[۱۴۲۱] .

یا اینکه کتاب‌هایشان مملو از عقایدی است که خداوند هیچ برهانی بر آنها نازل نکرده است و تمام آن اباطیل را به اهل بیت پیامبر ج نسبت می‌دهند.

[۱۴۲۰] البحار: (۲/۲۲۸-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۴۱)، (۲۳/۱۸۵)، (۲۴/۱۲۵)، (۲۵/۲۳۰-۳۳۲)، (۳۷/۳۳)، (۷۵/۴۲۸)، (۷۲/۱۷۸)، (۹۲/۹۵)، البصائر: (۱۰۶-۱۱۳)، الاختصاص: (۳۰۶-۳۳۰)، الکافی: (۱/۶۵-۲۶۵)، تأویل الآیات: (۱/۲۱)، البرهان: (۱/۲۰)، العیاشی: (۱/۲۳)، الصافی: (۱/۱۷)، و انظر أیضاً: الاستبصار فیما اختلف من الأخبار للطوسی و هو کتاب مستقل فی هذا الباب. [۱۴۲۱] تهذیب الأحکام: (۱/۲)، الحدائق الناضرة: (۱/۹۰)، رجال الطوسی: الـمقدمه (۷۳).