استدلال به حدیث ثقلین

اما قبل از سخن دربارۀ استدلال به حدیث ثقلین، می‌گوییم: علی‌رغم تزلزل سندهای روایات دو گروه شیعه و سنی در این مورد، این روایات با الفاظ مختلف و از راه‌های متعدد وارد شدهاندکه موجب تقویت شده و با شواهد و روایات‌ تابع به درجۀ صحت رسیده‌ که‌ پیامبر ج فرمود: همانا من بعد از خودم، چیزی برای شما باقی گذاشته‌ام که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد.. در بعضی روایات تنها کتاب خداوند را ذکر نموده‌ و بدان اکتفا کرده‌ است[۱۳۷۱] .

و در روایت دیگری آمده که فرمود: قرآن و عترت من[۱۳۷۲] .

و در روایت دیگر : قرآن و عترت اهل بیت من[۱۳۷۳] .

و در روایت دیگر: قرآن و سنت من[۱۳۷۴] .

اكنون بعد از اطلاع از این روایات و الفاظ آنها، در مورد روش استدلال با آنها سخن می‌گو‌ییم. در فصل دوّم موضعگیری شیعه را نسبت به قرآن دانستیم مبنی بر اینكه به قرآن تمسک نمیكنند چون معتقدند قرآن مورد دستبرد تحریف و زیاد و کم شدن قرار گرفته است، بنابراین قسمتی از استدلال ایشان به این حدیث پیامبر ج ساقط شد که می‌فرماید: «بعد از خودم، برای شما چیزی باقی گذاشته‌ام که اگر به آن چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد، و آن کتاب خداوند (قرآن) است ...» تا آخر حدیث.

[۱۳۷۱] الخصال: (۲/۸۴)، البحار: (۲۱/۳۸۱)، (۷۷/۱۱۹). [۱۳۷۲] کمال‌الدین: (۱۲۲)، معانی الأخبار: (۳۲)، الخصال: (۱/۴۳)، أمالی الصدوق: (۲۳۱)، البصائر: (۱۲۲)، عیون الأخبار: (۱/۶۰)، (۲/۸۶)، بشارة المصطفی: (۲۰۴)، العمدة: (۵۱-۵۲)، الطرائف: (۲۸-۳۴)، الاحتجاج: رسالة العسکری إلی أهل الأهواز فی الجبر و التفویض: البحار: (۲/۲۲۶)، (۲۳/۱۰۹-۱۳۱-۱۴۱-۱۴۵-۱۴۷-۱۵۲)، (۲۴/۲۳۴)، (۳۳/۲۴۸-۲۴۹)، (۳۷/۱۰۷-۱۳۷-۱۶۸-۱۸۵-۱۹۱)، (۳۸/۹۹)، (۴۴/۲۴۸-۲۴۹)، (۹۳/۲)، إثبات الهداة: (۱/۴۸۵-۴۸۸-۴۹۷-۴۹۸-۶۱۳)، (۲/۱۳۹-۱۸۴)، المناقب: (۱/۲۳۵). [۱۳۷۳] أمالی المفید: (۲۸-۷۹)، الطرائف: (۲۸-۲۹)، العمدة: (۳۴-۳۵)، کمال‌الدین: (۷۰-۹۸-۲۲۵-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۴)، البصائر: (۴۱۳-۴۱۴)، تفسیر العیاشی: (۱/۱۵-۱۶)، عیون الأخبار: (۱/۱۹۹)، (۲/۳۱)، صحیفة الرضا: (۲۳-۲۴)، أمالی الطوسی: (۴۹۱)، الکافی: (۱/۲۹۴)، معانی الأخبار: (۳۲)، أمالی الصدوق: (۳۳۸-۴۲۲)، کنز الفوائد: (۳۶۷)، کشف الغمة: (۴۳)، الاحتجاج: (۲۴۹)، غیبة النعمانی: (۱۷-۲۷-۳۷-۴۷)، نور الثقلین: (۵/۱۹۳-۶۰۵-۶۹۰)، البحار: (۲/۲۲۶)، (۲۲/۴۷۵-۴۷۶)، (۲۳/۹۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۳-۱۱۴-۱۳۲، ۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۵۲-۱۵۶)، (۲۴/۳۲۴-۳۲۵)، (۳۵/۱۸۴)، (۳۷/۱۱۴-۱۲۸-۱۲۹)، (۹۲/۱۳-۵۲)، منتخب الأثر: (۴۵-۱۰۷)، تأویل الآیات: (۱/۱۱۷-۱۲۲)، إثبات الهداة: (۱/۶۱-۴۴۴-۴۸۹-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۹-۵۲۹-۵۳۰-۵۵۱-۵۵۷-۵۵۸-۵۶۲-۵۶۴-۵۶۸-۵۷۱-۵۸۱-۵۸۸-۵۹۱-۶۱۰-۶۱۹-۶۲۵-۶۳۱-۶۳۴-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۷-۶۵۸-۶۹۸). [۱۳۷۴] کمال‌الدین: (۲۲۶)، البحار: (۲۳/۱۳۲)، شیعه‌ از پیامبر ج نقل کرده‌اند که‌ باید در مسایل اختلافی به‌ قرآن و سنت مراجعه‌ بشود.