متن حدیث مربوط به پرنده

این تزلزل و بی‌نظمی در تمامی روایات اعم از مستند و غیر مستند برقرار است و بر کسی پوشیده نمی‌باشد، مثلاً: آنگونه که دانستی در بعضی از روایات علی س در را کوبیده‌ است.

و در دیگری: عایشه ل است[۱۳۵۳] .

و در دیگری: ابارافع است[۱۳۵۴] .

و از جمله‌ این‌که‌: دعای پیامبر ج مختلف و گوناگون می‌باشد، در برخی روایات آمده‌ که‌ چنین فرمود: خداوندا! برای من بنده‌ای را میسر کن که تو و من را دوست داشته باشد[۱۳۵۵] . و در برخی دیگر چنین دعا کرده‌: خداوندا! محبوب‌ترین مخلوقت را نزد من بفرست و در لفظی دیگر فرمود: نزد من و نزد خودت، آنگونه که در اکثر روایات آمده، و همچنین نقل شده‌ که‌ فرمود: ای کاش امیرمؤمنان و سالار مسلمانان و پیشوای متقیان نزد من بود و با من از گوشت پرنده می‌‌خورد. و...[۱۳۵۶] .

و از جمله‌ این‌که‌: چه کسی پرنده را به پیامبر ج هدیه داد؟ در برخی روایات لفظی مُطلَق و بدون تعیین آمده‌ و برخی جبرئیل[۱۳۵۷] و یا زنی از انصار را ذکر کرده‌اند[۱۳۵۸] .

و همچنین این‌که‌ تعداد پرنده‌ها چند تا بوده‌ است؟ که در اکثر روایات یک عدد آمده و در بعضی دیگر دو عدد پرنده ذکر شده‌اند[۱۳۵۹] . وغیر این روایات و موارد، روایات و مواردی دیگر وجود دارند که آنها نیز دارای تزلزل و بی‌نظمی هستند.

[۱۳۵۳] الاحتجاج: (۱۹۷)، البحار: (۳۲/۲۷۷)، (۳۸/۳۴۸). [۱۳۵۴] الیقین: (۱۳)، بشارة المصطفی: (۲۰۳)، البحار: (۳۸/۳۵۱). [۱۳۵۵] الاحتجاج: (۱۰۴)، البحار: (۳۸/۳۴۹). [۱۳۵۶] الیقین: (۱۳)، بشاره المصطفی: (۲۰۳)، البحار: (۳۸/۳۵۱). [۱۳۵۷] الاحتجاج: (۱۰۴)، البحار: (۳۸/۳۴۸). [۱۳۵۸] الطرائف: (۱۸)، البحار: (۳۸/۳۵۵). [۱۳۵۹] الطرائف: (۱۸)، البحار: (۳۸/۳۵۵).