صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص نهی و امتناع از نوشتن نام مهدی

نهی و امتناع از نوشتن نام مهدی

هنوز در مسئله نهی و امتناع از ذکر نام امام مهدی هستیم و می‌گوییم: مسئلۀ نهی شامل نوشتن نام او نیز می‌شود، و کسانی که‌ معتقد به نهی از ذکر نام مهدی هستند، نام او را به این صورت (م ح م د = با حروف مقطعه و از هم بریده) می‌نویسد، به همین خاطر این‌گونه کتابت برای نام مهدی در کتابهای شیعه معروف و فراوان می‌باشد[۶۳۷] .

[۶۳۷] برای نمونه نگاه کن: کمال‌الدین: (۳۱۴، ۳۹۵، ۴۰۵)، منهج الدعوات: (۳۴۵)، غیبة الطوسی: (۱۰۵، ۱۴۴، ۱۴۹)، أمالی الطوسی: (۱۸۲)، البحار: (۴۸/۱۵) (۵۰/۳۱۴) (۵۱/۴، ۲۴، ۱۴۴، ۱۶۱) (۵۲/۱۶، ۱۷، ۳۴، ۴۰، ۱۱۰، ۱۷۱، ۳۷۸) (۵۳/۱۴۳، ۱۴۸، ۲۰۶) (۸۶/۶۱)، إثبات الهداة: (۱/۴۵۵) (۳/۴۴۱، ۵۰۹)، الکافی: (۱/۳۲۹، ۵۱۴، ۵۲۸)، المستدرک: (۵/۷۴)، إعلام الوری: (۴۰۴).