صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو نصوص امام زین‌العابدین و یارانش در مسألۀ نص

امام زین‌العابدین و یارانش در مسألۀ نص

سخن خود را دربارۀ امام چهارم شیعیان، زین‌العابدین علی بن حسین ب و یاران و اهل بیت او و موضع آنها دربارۀ امامت و نص، به ذکر این روایت شروع می‌کنیم که کتمان و خفا را در موضوعی به نمایش می‌گذارد که جهل به آن قابلیت عذر را ندارد و کردار منکرین آن، مقبول واقع نمی‌شود؛ ولی طبق معمول تنها نصوص را ذکر می‌کنیم و به‌ تفسیرات و تحلیلات نمی‌پردازیم، چرا که ذکر این نصوص خود به‌ خود تو را از تفسیرات و تعلیلات بی‌نیاز می‌کنند.