شاگردان امام بخاری/:

تعداد کثیری از بخاری/ علم آموختند. در طول زندگی امام بخاری، بیش از نود هزار نفر از بخاری/ بلاواسطه صحیح بخاری را شنیدند و آخرین راوی فربری است و از شاگردان مشهور ایشان می‌توان افراد زیر را نام برد:

۱- مسلم بن حجاج قشیری.

۲- ترمذی.

۳- ابن خزیمه.

۴- ابوزرعه.

۵- احمد بن سلمه.

۶- احمد بن سلمه نیشابوری.

مجموعاً صد هزار نفر از امام بخاری روایت کرده اند [۴].

[۴] مرقات، جلد اول، صفحۀ: ۱٧.