اساتید و شیوخ امام بخاری/:

امام بخاری از مراکز بزرگی همانند: حجاز، شام، مصر و بغداد و از محضر شیوخ و فقهای بلندپایه‌ای علم آموختند و تعداد اساتید امام بخاری را ۱۰۸۰ نفر بیان کرده اند که از آن جمله می‌توان افراد زیر را نام برد:

۱- اسحاق بن راهویه.

۲- علی بن مدینی.

۳- احمد بن حنبل.

۴- یحیی بن معین.

۵- عبدالله بن زبیر حمیدی.

۶- ابوعاصم.

٧- ابوعاصم شیبانی.

۸- عبدالله بن عیسی.

امام بخاری بعد از فراغت از علم به بخارا باز گشت. مردم بخارا حدود ۱۵ کیلومتر برای استقبال ایشان از شهر خارج شدند و اظهار سرور و خوش‌حالی می‌کردند و پول و سکه بر سر ایشان می‌ریختند.