جهت اول:

همچنان که جشن گرفتن ابتدای سال نهی شده، جشن قرن هجری هم بر آن قیاس می‌شود، و بیان شد که عید ابتدای سال از عیدهای یهودیان می‌باشد و مسیحی‌ها از آن‌ها ‌تقلید، و مسلمانان هم از مسیحی‌ها تقلید کردند، و معلوم است که تشبه و تقلید از کفار را هم خداوند در قرآن و هم پیامبر ج در سنت مطهر خویش نهی کرده‌اند [٧۸۲].

پس همواره آنچه اصل است و از آن نهی شده، فرع هم مثل آن است، در نتیجه جشن گرفتن اول قرن هجری از آن نهی شده است، چون این جشن و مراسم، تقلید و تشبه به اهل کتاب می‌باشد.

[٧۸۲] به کتاب: مشروعیة مخالفة اهل الکتاب، ص (۴۰۶) مراجعه شود.