صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا مطلب دوم: اولین کسی که این بدعت را ایجاد کرد

مطلب دوم: اولین کسی که این بدعت را ایجاد کرد

اولین کسی که بدعت عید غدیر خم را ایجاد کرد معزالدوله بن بویه بود که در سال ۳۵۲ ه‍ در بغداد [٧۴۲] آن را بوجود آورد.

ابن کثیر در حوادث سال ۳۵۲ ه‍ می‌گوید: در دهم ذی‌الحجه از این سال معزالدوله بن بویه دستور داد بغداد را زینت دهند و ظاهر آن را بیارایند، و بازارها را در شب نیز مانند عیدها باز کنند، بوق‌ها و نی‌ها را بزنند، در کنار در منزل امرا و افسران به منظور شادی عید غدیر آتش روشن کنند، زمان عجیب و مشهوری بود و بدعتی خیلی زشت و منکری آشکار بود [٧۴۳].

مقریزی می‌گوید: بدان که عید غدیر، عیدی مشروع نیست، و هیچ کدام از ائمه‌ای که به آن‌ها ‌اقتدا می‌شود چنین چیزی را نشناخته‌اند، و اولین کسی که چنین چیزی را در اسلام اضافه کرد معزالدوله بن بویه در عراق بود، در سال ۳۵۲ آن را به وجود آورد و شیعه‌ها [٧۴۴] از آن زمان آن را عید قرار دادند [٧۴۵].

عید غدیر خم از اعیاد و موسم‌هایی است که عبیدی‌ها - یاری‌دهندگان بدعت - آن را برپا می‌کنند و شدیداً بر آن محافظت می‌نمایند، این کار را به این هدف انجام می‌دهند تا شیعه بودن و محبت خود برای آل بیت که ادعای انتساب به آن‌ها ‌را دارند ثابت کنند! [٧۴۶].

اولین جایی که این مراسم عید بدعت در آن جا برپا شد در هیجدهم ذی‌الحجه سال ۳۶۲ ه‍ در مصر بود [٧۴٧].

[٧۴۲] بغداد پایتخت عراق است که کنار رود دجله قرار دارد، منصور خلیفه‌ی عباسی نخستین شخصی است که در سال ۱۴٩ هجری شهرسازی را در آن شروع کرد. به معجم البلدان ۱/ ۴۵۶- ۴۶٧ و تاریخ بغداد خطیب بغدادی مراجعه شود. [٧۴۳] به البداية والنهاية، (۱۱/۲٧۲) مراجعه شود. [٧۴۴] فرقه‌ی که گمان می‌کنند پیرو علی هستند، و گفته اند: پیامبر خدا به امامت و خلافت او تصریح کرده است، و امامت از فرزندان علی بیرون نمی‌شود مگر اینکه دیگران بر آن‌ها ‌ظلم نمایند. و گفته‌اند: امامت قضیه‌ی مصلحتی نیست که هر طور خواستند در آن تصرف کنند بلکه قضیه‌ی اصولی و رکن دین است. به الملل والنهل شهرستانی صفحه: ۱۴۶ و مقالات الإسلامیین ۱/ ۶۵ و الفرق بین الفرق، صفحه: ۱۵- ۱٧ مراجعه شود. [٧۴۵] به الخطط و الآثار، (۱/۳۸۸) مراجعه شود. [٧۴۶] به الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، (۱/۴٩۰) مراجعه شود. [٧۴٧] به الخطط و الآثار، تألیف مقریزی، (۱/۴۸٩) مراجعه شود.