بحث سوم: عید غدیر خم [٧۳۸] بدعت است

[٧۳۸] غدیر خم میان مکه و مدینه در جحفه قرار دارد.