صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا بحث دوم: اعتقاد به اینکه ازدواج در این ماه شوال) ن...

بحث دوم: اعتقاد به اینکه ازدواج در این ماه شوال) نحس است بدعت می‌باشد

ابن منظور می‌گوید: ماه شوال از نام‌های مشهور ماه‌ها می‌باشد، نام ماهی که بعد از رمضان می‌آید، و اولین ماه، ماه‌های ایام حج می‌باشد. گفته می‌شود: به جاری شدن شیر شتر تشبیه و نام‌گذری شده است، که منظور برگشتن آن است، به همین صورت است وضعیت شتر هنگام شدت گرما و قطع شدن رطوبت ... و عرب‌ها از عقد نکاح در این ماه خودداری می‌کردند و آن را نحس می‌دانستند، ومی‌گفتند: زن نکاح شده از شوهر خویش ممانعت بوجود می‌آورد همانطور که ماده شتر بچه‌دار با دم خویش مانع نزدیکی شتر دیگر می‌شود، پیامبر ج نحس‌ بودن آن را باطل اعلام کرد و عایشه ل می‌گوید: «تزوجني النبي ج في شوال، وبني بي في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني» [۶۶۸]. «پیامبر ج در ماه شوال با من ازدواج کرد، در ماه شوال خانۀ ایشان رفتم، پس کدام یک از زنانش از من محبوب‌تر و والامقام‌تر می‌باشد».

تنها دلیل و سببی که باعث شده است عرب‌ها در زمان جاهلیت ازدواج کردن را در ماه شوال نحس و بدشوم بدانند این بوده است که معتقد بودند زن از شوهر خود ممانعت به وجود می‌آورد همانطور شتری که بعد از لقاح از شتر دیگر ممانعت بوجود می‌آورد.

ابن کثیر / می‌گوید: چون پیامبر ج در ماه شوال با عایشه ل ازدواج کرد تمام توهمات مردمی را که معتقد بودند میان دو عید ازدواج مکروه است، چون احتمال جدایی میان آن‌ها ‌وجود دارد مردود می‌کند و این تفکر را غلط و باطل ثابت گردانید [۶۶٩]. اعتقاد به اینکه ازدواج در ماه شوال نحس و شوم است اعتقاد و تفکری باطل می‌باشد، چون نحس بودن از بدشگونی و فال‌هایی است که پیامبر ج از آن‌ها ‌نهی کرده است: «لاعدوي ولاطيرة» [۶٧۰] و قال ج: «طيرة شرك» [۶٧۱]. «سرایت بیماری و نحسی و شومی وجود ندارد. و در جای دیگر می‌فرماید: بدشگونی و نحسی، شرک است».

شباهت ماه شوال برای نحسی مثل بدشگونی و نحسی به ماه صفر می‌باشد که در مورد آن سخن گفتیم.

امام نووی / در توضیح و شرح حدیث عایشه ل می‌گوید: در این ماه شوال) ازدواج کردن و آوردن زن به خانه مستحب است و اصحاب ما مستحب بودن آن را قطعی می‌دانند، و به حدیث عایشه صدیقه استدلال می‌نمایند.

عایشه ل با این حدیث و سخن قصد داشته است آنچه که در جاهلیت انجام داده‌اند آن را رد کند، ویا آنچه بعضی از عوام الناس امروز گمان می‌کنند ازدواج و عروسی در ماه شوال مکروه است آن را باطل و مردود نماید، که همۀ این کارهای باطل اصل و اساسی ندارند و از آثار و کارهای زمان جاهلیت می‌باشند، آن‌ها ‌این بدشگونی و نحسی را به این خاطر مطرح می‌کردند چون در نام شوال جدایی و دور شدن وجود داشت [۶٧۲].

[۶۶۸] رواه احمد فی مسنده، (۶/۵۴) و رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۱۰۳٩)، حدیث (۱۴۲۳)، و سنن ترمذی، ابواب النکاح، حدیث شماره: ۱۰٩٩، و گفته: این حدیث حسن صحیح است، و سنن نسائی، کتاب النکاح، باب التزویج فی شوال، وسنن ابن ماجه، کتاب النکاح، حدیث شماره: ۱٩٩۰. [۶۶٩] به البداية والنهاية، (۳/۲۵۳) مراجعه شود. [۶٧۰] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۱۰/۲۱۵)، کتاب طب، حدیث شماره (۵٧۵٧). [۶٧۱] رواه الإمام احمد فی مسنده، (۱/۴۴۰) و رواه ابوداود فی سننه، (۴/۲۳۰)، کتاب الطب، حدیث شماره: ۳٩۱۰، و سنن ترمذی، ابواب السیر، حدیث شماره: ۱۶۶۳، و گفته: حدیث حسن صحیح است، و سنن ابن ماجه، کتاب الطب، حدیث شماره: ۳۵۳۸، و مستدرک حاکم، کتاب الإیمان، سند این حدیث صحیح و روات آن ثقه هستند اما بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند. [۶٧۲]- به شرح مسلم، تألیف امام نووی،(٩/۲۰٩) مراجعه شود.