فصل هفتم ماه شوال

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: اعتقاد به اینکه ازدواج در این ماه نحس است بدعت می‌باشد.

بحث سوم: بدعت عید ابرار.