صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا ۵- خواندن پشت سر هم آیاتی که دعا هستند بدعت است

۵- خواندن پشت سر هم آیاتی که دعا هستند بدعت است

از بدعت‌هایی که در ماه رمضان پیدا شده است خواندن آیه‌هایی است که مشتمل بر دعا می‌باشند، که در آخرین رکعت نماز تراویح بعد از قرائت سورۀ ناس آن را انجام می‌دهند، که باعث می‌شود رکعت دوم از رکعت اول طولانی‌تر باشد مانند طولانی‌ کردن آن با خواندن سورۀ انعام.

و کسانی نیز هستند آیاتی را جمع می‌کنند و آن‌ها ‌را به قرائت و خواندن اختصاص می‌دهند آن‌ها ‌را آیات الحرس می‌نامند که این کار هیچ اصل و اساسی ندارد، همۀ مردم بدانند که این کارها بدعت هستند و در شریعت صحیح جایگاهی ندارند، بلکه گمان می‌شود این کارها از شریعت هستند و در واقع ربطی به دین و شریعت ندارند [۶۲٩].

[۶۲٩] به کتاب الباعث، تألیف ابی‌شامه، ص (۸۴) مراجعه شود.