۳- بدعت بودن نماز قدر

ویژگی‌ها و خصوصیات این نماز

بعد از نماز تراویح دو رکعت را با جماعت می‌خوانند، سپس در آخر شب تمام یکصد رکعت را می‌خوانند، این نماز در شبی صورت می‌گیرد که یقین قاطع و جازم دارند این شب، شب قدر است، به همین دلیل به آن نماز قدر می‌گویند.

از شیخ الإسلام ابن تیمیه / در مورد حکم این نماز سؤال شد؟ و این که چه کسی کارش صحیح است آن کسی که آن را انجام می‌دهد یا کسی که آن را ترک می‌کند؟ آیا مستحب است یا مکروه؟ آیا لازم است انجام شود و به آن امر نمود یا اینکه ترک شود و از آن نهی گردد؟ ایشان / جواب دادند:

صحیح آن است که ترک شود و از آن ممانعت بوجود آید، این نماز مستحب نیست و هیچ یک از ائمۀ مسلمین آن را مستحب ندانسته‌اند، بلکه به اتفاق ائمه بدعتی مکروه می‌باشد، و نه پیامبر ج و نه هیچ یک از صحابه و تابعین آن را انجام نداده‌اند، و هیچ یک از ائمه مسلمین آن را مستحب ندانسته‌اند، پس شایسته است ترک شود و از آن نهی گردد [۶۲۵].

[۶۲۵] به مجموع الفتاوی، (۲۳-۱۲۲) مراجعه شود.