فصل ششم ماه رمضان

بحث اول: فضل این ماه و آنچه در مورد آن آمده است.

بحث دوم: بعضی از بدعت‌های که در این ماه انجام می‌شود.

۱- قرائت سورۀ انعام.

۲- بعد از نماز مغرب نماز تراویح بدعت است.

۳- نماز قدر بدعت است.

۴- هنگام ختم قرآن در ماه رمضان انجام سجده‌های تلاوت در یک رکعت نماز بدعت است.

۵- خواندن تمام آیات دعایی بدعت می‌باشد.

۶- ذکرهایی که بعد از هر چهار رکعت نماز تراویح صورت می‌گیرد بدعت است.

٧- بعضی از بدعت‌های شب ختم قرآن.

۸- سحر کردن مردم را بیدار کردن بوسیلۀ بلندگو و ...) بدعت است.

٩- بدعت‌هایی که متعلق به رؤیت هلال ماه رمضان است.

۱۰- بدعت بودن نوشتن دعاهای ماه رمضان.

۱۱- کوبیدن مس در آخر ماه بدعت است.

۱۲- خداحافظی کردن از رمضان بدعت می‌باشد.

۱۳- تشکیل مراسم یادبود غزوۀ بدر بدعت است.