ویژگی‌های آن نماز

این نمازِ بدعت، الألفیه هزارتایی) نامیده می‌شود چون سورۀ اخلاص هزار بار در آن خوانده می‌شود، چون یکصد رکعت است در هر رکعت ده مرتبه سورۀ اخلاص خوانده می‌شود.

ویژگی‌ها و چگونگی این نماز، ثواب و اجر آن به صورت‌ها و روایت‌های مختلفی آمده است که ابن جوزی آن را در موضوعات آورده است و می‌گوید: شکی نداریم که این حدیث موضوع و ساختگی است، اکثر راویان آن از هر سه طریق روایت شده مجهول و ضعیف هستند، که قطعاً چنین حدیثی که از پیامبر ج باشد محال است [۵۳٧].

غزالی در کتاب الأحیاء می‌گوید: نماز شعبان، شب پانزدهم آن ماه صورت می‌گیرد، یکصد رکعت است، دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود، در هر رکعت بعد از سورۀ فاتحه، سورۀ قل هوالله احد خوانده می‌شود [۵۳۸].

[۵۳٧] به کتاب الموضوعات، (۲/۱۲٧-۱۳۰) و اللآلی و المصنوعه سیوطی، (۲/۵٧-۶۰) و فوائد المجموعه، ص (۵۱) مراجعه شود. [۵۳۸] به کتاب احیاء علوم‌الدین، (۱/۲۰۳) مراجعه شود.