صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا بحث سوم: صلاة الألفیه نماز هزارتایی) در ماه شعبان ...

بحث سوم: صلاة الألفیه نماز هزارتایی) در ماه شعبان بدعت است