فصل پنجم ماه شعبان

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت بودن مراسم شب نیمۀ شعبان.

بحث سوم: بدعت بودن صلاة الألفیه نماز هزار رکعتی)