۴- شبهه‌ی چهارم

یکی دیگر از شبهه‌هایی که به استناد آن جشن میلاد نبی ج را توجیه می‌کنند: حدیثی است که امام مسلم در صحیح خود از ابی‌قتاده روایت می‌کند، که در آن آمده: و از روزۀ روز دوشنبه سؤال می‌شود؟ پیامبر ج فرمود: «ذاك يومٌ ولدتُ فيه، ويوم بعثتُ» أو «أُنزلَ عليه فيه» [۲۸۵].

پیامبر ج فرمود: دوشنبه روزی است که من در آن روز متولد شده‌ام، و به پیامبری مبعوث شده‌ام، یا فرمودند: وحی بر من نازل شده است. گفتند این دلیل بر این است که پیامبر ج روز تولد خود را بزرگ دانسته است، و این بزرگی و احترام را در روزه گرفتن آن روز بیان کرده است، و این در معنی جشن گرفتن آن روز می‌باشد [۲۸۶].

[۲۸۵] مسند امام احمد (۵/ ۲٩٧)، و رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۸۱٩-۸۲۰)، کتاب الصیام، حدیث شماره (۱۱۶۲)، و صحیح ابن خزیمه (۳/ ۲٩۸، ۲٩٩) حدیث شماره: ۲۱۱٧). [۲۸۶] به کتاب المدخل لابن الحاج، (۲/۲-۳)، و حوار مع المالکی ص: (۴٧)، و الرد القوی ص: (۶۱) مراجعه شود.