جواب این شبهه:

صحت این حدیث نزد اهل علم ثابت نشده است.

الف- عبدالرزاق در یکی از تألیفات خود می‌گوید: عبدالله بن محرر از قتاده از انس روایت می‌کند که پیامبر ج بعد از نبوت برای خود عقیقه انجام داد [۲٧۱]، ابن قیم جوزی بعد از ایراد این حدیث و نسبت آن به عبدالرزاق می‌گوید: ابن محرر را بخاطر روایت این حدیث ترک کرده‌اند [۲٧۲].

ب- حافظ ‌ابن حجر در فتح الباری بیان کرده است که: صحت این حدیث ثابت نشده است، و آن را به بزار نسبت می‌دهند، و تنها عبدالله بن محرر آن را روایت کرده است و او ضعیف است [۲٧۳].

ج- امام نووی در کتاب المجموع شرح المهذب می‌گوید: اما آن حدیثی که در مورد عقیقه‌ی پیامبر ج بعد از نبوت بیان شده است، بیهقی به روایت از عبدالله بن محرر از قتاده از انس روایت کرده است که پیامبر ج بعد از نبوت برای خود عقیقه انجام داده است این حدیث باطل است، و عبدالله بن محرر ضعیف است و بر ضعیف بودن او اتفاق نظر وجود دارد، و حافظان حدیث گفته اند: متروک است والله اعلم [۲٧۴].

د- ذهبی در میزان الإعتدال، بعد از اینکه شرح حال عبدالله بن محرر را بیان می‌کند، و نظرحفاظ حدیث را در مورد او بیان می‌کند، می‌گوید: او متروک است، و جای اطمینان نیست، و از بلا و مصیبت‌های عبدالله بن محرر این است که از قتاده از انس روایت کرده است که بعد از اینکه پیامبر ج به پیامبری مبعوث شد برای خود عقیقه انجام داد [۲٧۵].

[۲٧۱] رواه عبدالرزاق فی مصنفه، (۴/۳۲٩)، حدیث شماره (٧٩۶۰). [۲٧۲] به کتاب تحفة المودود، ص (۸۸) مراجعه شود. [۲٧۳] به فتح الباری، (٩/۵٩۵) مراجعه شود. [۲٧۴] به المجموع شرح المهذب، (۸/۴۳۱-۴۳۲) مراجعه شود. [۲٧۵] به کتاب میزان الإعتدال، (۲/۵۰۰) مراجعه شود.