۲- شبهه‌ی دوم

سیوطی / بعد از اینکه بیان می‌کند که ابن حجر عمل جشن میلاد پیامبر ج را از روزۀ روز عاشورا استخراج کرده است می‌گوید: برای من روشن شده است که بر اصل دیگری نیز قیاس می‌شود، و آن این است: بیهقی روایت کرده است که انس س می‌فرماید: پیامبر ج بعد از نبوت برای خود عقیقه انجام داد [۲۶٩]. با اینکه روایت شده است که پدربزرگش عبدالمطلب در روز هفتم تولدش برای او عقیقه انجام داد و گوسفندی را سر برید، و معلوم است که عقیقه تکرار نمی‌شود، پس این کار پیامبر ج دلیل بر اظهار شکر خدا ـ برای اینکه او را رحمة للعالمین قرار داده بودـ می‌باشد. همچنان که بر خود صلوات می‌فرستاد، پس برای ما مستحب است به خاطر اظهار شکر خدا جشن میلاد پیامبر ج را بگیریم و به نیازمندان طعام دهیم و سایر موارد دیگر که باعث تقرب به خدا می‌شود و یا سایر شادی‌های دیگر [۲٧۰].

[۲۶٩] رواه البیهقی فی سننه، (٩/۳۰۰)، کتاب ضحایا. [۲٧۰] به کتاب الحاوی، (۱/۱٩۶)، شماره (۲۴) مراجعه شود.