ششم- تأثیرات بدعت بر جامعه

شکی نیست که بدعت‌ها تأثیراتی در جوامع دارند، ولی این تأثیرات شامل تمام جامعه نمی‌شود، بلکه خاص کسانی است که به آن اعتراف و عمل می‌کنند، و یا مردم را برای عمل کردن به آن تشویق و دعوت می‌کنند، این تعداد هم از مردم و جزو مردم محسوب می‌شوند، و این تأثیرات به صورت آشکار بر افراد مبتدع و پیروان آن‌ها ‌مشاهده می‌شود، ولی عدم انکار آنها، و مبارزه نکردن با این بدعت‌ها سبب می‌شود که تأثیراتشان تمام جامعه را فرا بگیرد، بعضی از این تأثیرات و پدیده‌ها خاص افراد مبتدع و بعضی دیگر شامل تمام جامعه می‌شود. به صورت مختصر این تأثیرات شامل موارد زیر است: