تقدیم به

بسم الله الرحمن الرحيم

این کتاب رساله‌ای مهم و تحقیقی است که مؤلف در دانشگاه/ پوهنتون امام محمدبن سعود دانشکدۀ عقیده برای اخذ فوق لیسانس نوشته است و در سال ۱۴۰۶ ھ . ق با درجۀ ممتاز موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شده است.