Home اخلاق اجتماعی اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
1.52 MB
824.13 KB
Dewey
297/65/625
اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی Book Name:
نعمت الله وثیق Author:
تالیف Translator:
۷۲۷۲ Downloaded: ۲۷۴۹۷ Displayed:
Sunday، 07 June 2009 Date Added:
Monday، 12 November 2012 Last updated:
Not available Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را درباره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است: بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش  ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارتند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازند. چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شوند. برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سوره حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.

 • اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
  • مقدمه
  • بخش اول: آداب اسلامی
  • فصل اول: مقدمات اخلاق
   • اـ حقیقت اخلاق
    • تعریف علم اخلاق
    • تعریف اخلاق لغتاً واصطلاحاً
    • اخلاق درلغت
    • اخلاق در اصطلاح
   • 2ـ تقسیم اخلاق
    • اخلاق طبیعی
    • اخلاق عادی
    • دلیل هردو قسم
    • اولاً- دلیل اخلاق طبیعی (خِلقی)
    • ثانیاً- دلیل اخلاق عادی (کسبی)
   • اقسام اخلاق طبیعی
    • فرق دربین فعل طبیعی واخلاقی
   • 3- نمونه ی از اخلاق پیامب
   • 4- قوه ی مجریه برای اخلاق
   • 5- ضرورت به اخلاق
   • 6- غرض از فلسفه ی اخلاق
   • 7- وجدان اخلاقی
    • وجدان اخلاقی
    • فرق در بین وجدان و عقل
   • 8- اصول اخلاق
    • اخلاق فاضله
    • اخلاق سافله
   • 9- قوت‌های فطری انسان
    • قوه ی غضبی
    • قوه ی عقلی
    • قوه ی شهوانی
    • علاج شهوت
    • شهوت دو جنبه دارد
   • 10- ضعف اخلاق دال بر ضعف ایمان
  • فصل دوم: لوازمات اخلاق
   • تمهید
   • 1- صداقت و راستی
    • موارد صداقت و راستی
    • ثمرات و نتائج صداقت و راستی
   • 2ـ امانت و امانتداری در اسلام
   • 3- دیانت و دینداری از نگاه اسلام
    • اصول فدا کاری
   • 4- شجاعت
    • اقسام شجاعت
   • 5- عدالت
    • معنی عدل
    • نقش دین راجع به عدالت
    • مثال عدالت در اسلام
    • از جمله ی اهداف عدالت اسلامی
    • رفع تبعیض و ایجاد اخوت
   • 5- عدالت
   • اُولُی الامر چه کسانی‌اند؟
    • جایگاه اجماع
    • جایگاه قیاس بر نظایر
    • شروط آمریت و مأموریت
   • 7- نظم و دسپلین
   • 8- شرط مدیریت صحیح
   • 9- عفو و گذشت
   • 10- اخلاق اجتماعی پیامبر اسلام
  • فصل سوم: منافیات اخلاق
   • 1- خیانت
    • اقسام خیانت
    • خیانت در فعل
    • خیانت در اسرار وسخن
    • خیانت راعی بر رعیت (آمر برما دون)
    • خیانت در خرید و فروش و...
    • اسباب و عوامل خیانت
    • جزای خیانت
    • موانع خیانت
    • فرمان عمر فاروق (رضی الله عنه)
    • درس از موضوع فوق
   • 2- سرقت (دزدی)
   • 3- رشوت
    • معنای رِشوت
    • بخاطر فیصله ی قاضی حرام را حلال نمی‌گردد
   • 4- شراب
    • شراب و قمار
    • معنی شراب
    • اضرار فردی
    • اضرار اجتماعی
    • اضرار دینی
    • اضرار صحی شراب
    • اضرار اخلاق شراب (الکُل)
    • اضرار اقتصادی شراب (الکُلی)
   • 5- مخدرات: (مواد نشه آور)
    • معنی مُخدّر
    • هدف از مخدرات
   • 6- تریاک
    • تعریف تریاک
    • خواص درمانی
    • تاریخچه
    • منبع شبه ‌افیونی‌ها
    • شکل ظاهری
    • استفاده‌ها
    • احساس‌های پدیدآمده
    • خطرات
    • میزان شیوع ایدز
    • اعتیاد
    • علائم ترک
    • تاریخ هیروئین
    • ترویج هیروئین
    • اساس نشه
    • سوال: هیروئین چه است؟
    • چرس
    • حشیش (چرس)
    • تاریخ پیدایش حشیش (چرس)
    • راجع به گسترش حشیش
    • نام‌های دیگر
    • روش مصرف
    • اثرات مصرف (اضرار)
    • فرق در بین عادت و نشه
    • اسباب وعوامل اعتیاد (نشه)
    • حکم استعمال مواد نشه آور ازنگاه شرع؟
    • سیگار و نسوار
    • تنباکو: یعنی چه؟
    • نشأت اصلی
    • مرویجین تنباکو
    • در آسیا چه وقت وارد گردیده؟
    • اضرار (تنباکو)
    • حکم استعمال تنباکو از دیدگاه شرع؟
    • اضرار دخانیات (تنباکو)
   • 7- قمار
    • معنی قمار(مَیسِر)
    • حکم قمار
    • اضرار قمار
    • اضراراجمالی قمار
   • 8- دروغگویی و وعده خلافی
    • وعده خلافی
   • 9- فحشاء و رذائل: زنا و لواط
   • لواطت
   • 10- همجنسگرایی
    • فلسفه ی تحریم همجنس گرائی
  • بخش دوم: آداب اجتماعی
  • تمهید
  • فصل اول: مقد مات آداب
   • 1- تعریف آداب
   • 2- اقسام ادب
    • اول- ادب با خدا
    • دوم- ادب با پیامبر
    • سوم- ادب با خلق خدا
   • 3- ضرورت به آداب
  • فصل دوم: آداب اجتماعی
   • 1- آداب سلام
   • 2- حکم سلام در اسلام
    • حالاتی که سلام (دادن) مکروه است
   • 3- درس از آداب سلام
   • 4- آداب هفت گانه ی سورۀ حُجرات
    • آداب اول: عظمت امر خدا و پیامبر
    • آداب دوم- توقیر پیامبر
    • آداب سوم- تحقیق در امور
    • آداب چهارم- اصلاح در بین مردم
    • آداب پنجم- احترام و محبت، اجتناب از اهانت
    • نهی از مسخره و اهانت
    • نهی از عیبجویی
    • نهی ازالقاب زشت
    • آداب ششم- اجتناب از اساباب عداوت و دشمنی
    • نهی از بدگمانی
    • نهی از جستجوی عیب دیگران
    • نهي از نمامي (سخن چیني)
    • نهی از غیبت
    • حالاتی که غیبت جواز دارد
    • کفاره ی غیبت
    • آداب هفتم- معیار برتری ایمان و تقوی است
  • پایان بحث و نتیجه گیری
  • فهرست مصادر ومراجع
   • أ- قرآن کریم
   • ب- مصادر تفسیر
   • ج- مصادر سنت
   • د- مصادر فقه
   • هـ- مصادر تاریخ
   • و- مصادر لغت
   • ز- مصادر مختلفه
  • از جمله ی آثار نویسنده
  • تقریظ دوکتور عبد الباری (حمیدی)
  • تقریظ دوکتور محمد ایاز (نیازی)
  • خلاصه
  • تخصص شرط هرچیز سوای دین؟
  • پیام به مبصیرین
  • پیام به جوانان
  • خاتمه
  • فهرست مأخذ ومراجع
  • فهرست موضوعات
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.