صفحه نخست مجموعه عقاید اسلامی اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت
2.54 MB
5.3 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/41/1597
اصول عقاید اهل سنت در پرتو ک... نام كتاب:
عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر نويسنده:
عبدالمتین مترجم:
۵۴۳۹ تعداد دریافت: ۱۸۳۶۴ تعداد نمایش:
شنبه، ۰۷ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۲۸ تیر (سرطان) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۳۳۱ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

پژوهش مبسوطی است که به شرح و توضیح عقاید دینی اهل سنت اختصاص دارد. در کتاب حاضر، با استفاده از آیات روشنگر قرآن کریم، احادیث نبوی ـ صلی الله علیه و سلم ـ‌ و سخنان و آثار علمای بزرگ اسلامی اعتقاد اهل سنت در مورد مسائل مختلف عقیدتی به تفصیل بیان شده است تا ضمن ارائه مرجعی مناسب برای مسلمانان، منبعی باشد برای پاسخگویی به شبهات و ادعاهای مخالفان و مغرضان. کتاب با بحث توحید و شرک و مفاهیم و انواع و مصادیق هر یک آغاز می‌گردد. در ادامه، ارکان ایمان به تفصیل معرفی شده و مسایل مرتبط با آن تشریح می‌گردد. بخش پایانی کتاب نیز به شرح دیگر مسایل عقیدتی اختصاص دارد؛ از جمله: احسان، ولاء و براء، حقوق صحابه و اهل بیت، و همچنین آنچه در مقابل امام مسلمانان و توده مردم لازم است رعايت ‏شود و لزوم حفظ جماعت آنها.

 • اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت
  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • فصل اول: توحید
  • توحيد ربوبيت
   • مبحث اول: معنای آن و دلایل آن از كتاب و سنت و عقل و فطرت
    • ابتدا: تعریف آن
    • ثانیاً: دلایل آن:
   • مبحث دوم: بیان اینكه اقرار كردن به توحید ربوبیت به تنهایی باعث نجات از عذاب نمی‌شود
   • مبحث سوم: مظاهر انحراف در توحید ربوبیت
  • توحيد الوهيت
   • مبحث اول: دلایل و بیان اهمیت آن
    • مطلب اول: دلایل آن:
    • مطلب دوم: بیان اهمیت آن و اینكه اساس دعوت پیامبران همین بوده است
    • مطلب سوم: بیان اینكه محور خصومت و دشمنی بین پیامبران و امت هایشان توحید الوهیت بوده است
   • مبحث دوم: تنها ساختن الله تعالی در عبادت واجب است
    • مطلب اول: معنی عبادت و اصولی كه بر آن بنا شده است
    • مطلب دوم: بیان بعضی از انواع عبادت
    • دعا:
    • محبت، ترس و امید:
    • توكل: و آن اعتماد كردن بر چیزی اس
    • رغبت، رهبت و خشوع:
    • خشیت:
    • توبه:
    • استعانه:
    • استعاذه:
    • استغاثه:
    • ذبح و قربانی:
    • نذر:
   • مبحث سوم: حمایت رسول الله صلی الله علیه وسلم از توحید
    • مطلب اول: رقی
    • مطلب دوم: تمائم
    • مطلب سوم: استفاده از حلقه، نخ و مانند اینها
    • ب: حكم حلقه و نخ و مانند اینها:
    • مطلب چهارم: تبرك جستن به درختان، سنگ‌ها و مانند اینها
    • مطلب پنجم: نهی از اعمالی كه متعلق به قبرها است
    • دوری كردن از سخن هجر نزد قبرها:
    • قربانی كردن و سربریدن نزد قبرها:
    • نهی از بلند كردن بر خاك كه خارج از آن است، نهی از گچكاری، نوشتن، تعمیر و نشستن بر روی آن:
    • نماز خواندن به سوی قبر و نزد آن‌ها:
    • بنا كردن مسجد بر آن:
    • آن را تبدیل به محل رفت و آمد كردن:
    • سفر كردن به سوی آن:
    • مطلب ششم: توسل
    • الف: تعریف آن:
    • ب: معنی وسیله در قرآن كریم
    • ج: انواع توسل
    • توسل مشروع:
    • توسل ممنوع:
    • د: شبهات و رد آن در باب توسل
    • مطلب هفتم: غلو و زیاده روی
   • مبحث چهارم: انواع شرك و كفر و مطالب مربوط به آنها
    • مطلب اول: شرك
    • أ. تعریف شرك:
    • ب. دلایل بر نكوهش شرك و بیان خطر آن
    • ج. سبب و علت داخل شدن در شرك
    • د. انواع شرك:
    • شرك اكبر:
    • انواع شرك اكبر:
    • شرك درخواست و طلب كردن:
    • شرك نیت، اراده و قصد:
    • شرك در طاعت و فرمانبرداری:
    • شرك محبت:
    • فرق بین شرك اكبر و اصغر
    • مطلب دوم: كفر
    • أ. تعریف كفر:
    • ب. انواع كفر
    • كفر تكذیب:
    • كفر ابا و تكبر ورزیدن:
    • كفر شك و تردید:
    • كفر اعراض و روی گردانی:
    • كفر نفاق:
    • نفاق بر دو نوع است:
    • ثانیاً: كفر اصغر
   • مبحث پنجم: ادعای علم غیب و آنچه مربوط به آن است
    • سحر:
    • ستاره شناسی:
    • به پرواز در آوردن پرندگان و خط كشیدن بر روی زمین:
    • كهانت و فالگیری:
    • نوشتن حروف ابجد:
    • خواندن در كف دست و فنجان
    • احضار ارواح:
    • فال بد زدن:
  • توحيد اسماء و صفات
   • مبحث اول: توحید اسماء و صفات و دلایل آن
    • اول: تعریف آن
    • ثانیاً: منهج در اثبات آن
    • تحریف
    • تعطیل
    • تكییف
    • تمثیل
    • ثالثاً: دلایل این منهج
   • مبحث دوم: مثال های تطبیقی برای اثبات اسماء و صفات خداوند در پرتو قرآن و سنت
    • الحی والقیوم:
    • الحمید:
    • الرحمن والرحیم:
    • الحلیم:
    • القدرة:
    • الحیاة:
    • العلم:
    • الإرادة:
    • العلو:
    • الاستواء:
    • الكلام:
    • الوجه:
    • الیدان:
    • العینان:
    • القدم:
   • مبحث سوم: قواعدی در باب اسماء و صفات
    • قاعده اول: سخن در باره صفات همانند سخن در باره ذات است
    • قاعده دوم: سخن گفتن در بعضی از صفات مانند سخن گفتن در صفات دیگر است
    • قاعده سوم: اسماء و صفات توقیفی هستند
    • قاعده چهارم: نام‌های خداوند همه نیكو هستند
  • فصل دوم: بقیه ارکان ایمان
  • ايمان به ملائكه
   • مبحث اول: تعریف ملائكه و اینكه خلقت شان از چیست و دارای چه صفات و خصوصیاتی می‌باشند
    • تعریف ملائكه
    • نحوه خلقتشان:
    • صفاتشان:
    • خصوصیات و ویژگی‌های آنها
   • مبحث دوم: جایگاه ایمان به ملائكه، كیفیت و دلایل آن
    • منزلت ایمان به آن‌ها:
    • كیفیت و چگونگی ایمان به ملائكه
   • مبحث سوم: وظایف ملائكه
    • ثمرات ایمان به ملائكه
  • ايمان به كتاب‌های نازل شده
   • مقدمه
    • تعریف لغوی وحی: اعلام كردن سریع و مخفیانه است
    • تعریف وحی از دیدگاه شریعت
    • انواع وحی:
   • مبحث اول: حكم ایمان به كتاب‌ها و دلیل برای آن
    • تعریف كتب:
    • حكم ایمان به كتاب‌های آسمانی
    • ثمرات ایمان به كتاب‌های آسمانی
   • مبحث دوم: چگونگی ایمان به كتاب‌های آسمانی
    • أ. تورات:
    • ب. انجیل:
    • ج: زبور:
    • د. صحف ابراهیم و موسی:
    • هـ. قرآن عظیم:
   • مبحث سوم: توضیحی بر تورات و انجیل و كتاب‌های دیگری كه نازل شده و دچار تحریف شده‌اند و اینكه قرآن از آن تحریف مصون مانده است
    • تحریف كلام خدا توسط اهل كتاب
    • تحریف تورات و انجیل و دلیل بر آن
    • محفوظ ماندن قرآن از تحریف و حفظ نمودن آن توسط خداوند و دلیل بر آن
   • مبحث چهارم: ایمان به قرآن و ویژگی‌های آن
    • تعریف قرآن، حدیث قدسی و حدیث نبوی و فرق بین آنها
    • فرق بین قرآن و حدیث قدسی و حدیث نبوی:
    • ویژگی های و خصوصیا ت ایمان به قرآن كریم:
  • ايمان به پيامبران
   • مبحث اول: ایمان به پیامبران و دلایل آن
    • ثمرات ایمان به پیامبران
   • مبحث دوم: تعریف نبی و رسول و تفاوت بین این دو
    • فرق بین این دو (نبی و رسول)
   • مبحث سوم: كیفیت ایمان به پیامبران
   • مبحث چهارم: آنچه بر ما در مورد پیامبران واجب است رعایت شود
   • مبحث پنجم: پیامبران اولوالعزم
   • مبحث ششم: ویژگی‌های پیامبر ما، محمد و حق او بر امتش همراه با بیان اینكه دیدن پیامبر در خواب، حق است
    • ابتدا خصوصیات و ویژگی‌های پیامبر
    • دوم: حقوق پیامبر نسبت به امتش
    • سوم: بیان نمودن اینكه دیدن پیامبر در خواب، حق است
   • مبحث هفتم: پایان رسالت و بیان اینكه بعد از او پیامبری نمی‌آید
   • مبحث هشتم: اسراء پیامبر حقیقت و دلایل آن
    • تعریف اسراء از نظر لغت و شریعت
    • حقیقت اسراء و دلایل آن
    • معراج و حقیقت آن
    • تذكر
   • مبحث نهم: سخن در باره زندگی پیامبران علیهم السلام
   • مبحث دهم: معجزات انبیاء و فرق بین آن با كرامات اولیاء
    • نمونه‌هایی از بعضی معجزات پیامبران
    • تعریف كرامت
    • فرق بین معجزه و كرامت
    • حكم ایمان به معجزات و كرامات
   • مبحث یازدهم: دوستی و دوست داشتن در اسلام
    • برتری یافتن اولیاء بر یكدیگر
    • انواع اولیاء الله
    • اولیاء خداوند مخصوص هیچ لباس و هیئتی نیستند
    • باطل بودن آنچه اهل غلو و افراط به آن معتقدند
  • ايمان به روز آخرت
   • مبحث اول: نشانه‌های قیامت و انواع آن
    • انواع نشانه‌های قیامت
    • دسته اول:
    • دسته دوم:
    • دسته سوم:
    • علامت اول: خروج مهدی
    • نشانه دوم: ظهور مسیح دجال
    • علامت سوم: نزول عیسی از آسمان به زمین
    • علامت و نشانه چهارم: خروج یأجوج و مأجوج
    • علامت و نشانه پنجم: انهدام كعبه و ربودن زیور آلات آن
    • علامت ششم: دخان
    • نشانه هفتم: بلند شدن قرآن از زمین به سوی آسمان
    • نشانه هشتم: طلوع نمودن خورشید از مغرب
    • نشانه نهم: خروج دابه
    • نشانه دهم: خارج شدن آتش بزرگ
   • مبحث دوم: نعمت‌ها و عذاب‌های قبر
    • مطلب اول: ایمان به نعمت‌ها و ناخوشیهای قبر و دلیل بر آن
    • مطلب دوم: روی دادن نعمت و عذاب قبر بر روح و جسم با هم
    • مطلب سوم: ایمان به دو ملائكه منكر و نكیر
   • مبحث سوم: ایمان به زنده شدن
    • مطلب اول: معنی بعث و حقیقت آن
    • مطلب دوم: دلیل زنده شدن از دیدگاه كتاب، سنت و نظر
    • مطلب سوم: حشر
    • مطلب چهارم: حوض، صفت و دلایل آن
    • مطلب پنجم: میزان، صفت و دلایل آن
    • مطلب ششم: تعریف شفاعت و انواع آن و دلیل بر وجود آن
    • انواع شفاعت:
    • مطلب هفتم: صراط، صفت و دلایل وجود آن
    • مطلب هشتم: بهشت و جهنم، صفت آن‌ها و كیفیت ایمان و دلیل بر وجود آن دو
    • ایمان به بهشت و جهنم به وسیله سه چیز تحقق می‌یابد
    • ثمرات ایمان به روز آخرت
  • ايمان به قضا و قدر
   • مبحث اول: تعریف قضا و قدر و دلایل ثابت بودن آن و تفاوت بین این دو
    • تفاوت بین قضا و قدر
    • دلیل بر اثبات قدر
   • مبحث دوم: مراتب قدر
    • ثمرات ایمان به قدر
  • فصل سوم: مسائل متفرقه در عقیده
  • اسلام، ايمان و احسان
   • مبحث اول: اسلام
    • تعریف اسلام:
    • اركان اسلام
    • معنی شهادتین (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)
   • مبحث دوم: ایمان و اركان آن و بیان حكم كسی كه مرتكب گناهان كبیره می‌شود
    • تعریف ایمان:
    • اركان ایمان و دلیل بر آن
    • زیاد شدن ایمان و كم شدن آن
    • حكم كسی كه مرتكب گناه كبیره می‌شود
    • دلیل بر اینكه مرتكب گناه كبیره كافر نیست
   • مبحث سوم: احسان
    • تعریف احسان:
    • دلیل بر احسان:
   • مبحث چهارم: رابطه بین اسلام، ایمان و احسان
  • ولاء و براء (دوستی و دشمنی)؛ معنا و چهار چوب آن
   • تعریف ولاء و براء
   • ولاء و براء از حقوق توحید است
   • جایگاه ولاء و براء در دین
   • تفاوت بین مداهنه و مدارا كردن و اثر آن بر ولاء و براء
   • نمونه‌هایی از ولاء و براء
   • حكم دوستی با گنهكاران و بدعت گذاران
   • آیا معامله با كافران در امور دنیا داخل در دوستی می‌شود؟
  • حقوق صحابه و اهل بیت و آنچه در باره آن‌ها واجب است رعایت شود
   • مبحث اول: صحابه به چه كسی گفته می‌شود و اینكه محبت و دوست داشتن آن‌ها واجب است
    • تعریف صحابه:
    • واجب بودن محبت و دوست داشتن آن‌ها:
   • مبحث دوم: واجب بودن اعتقاد به فضیلت و عدالت آن‌ها و دست برداشتن از مشاجراتی كه بین آن‌ها روی داده در پرتو دلایل شرعی
    • فضیلت آن‌ها:
    • واجب است از مشاجراتی كه بین صحابه روی داده دست برداریم و حكم كسی كه به آن‌ها دشنام دهد:
   • مبحث سوم: اهل بیت پیامبر
    • تعریف اهل بیت:
    • دلایل فضیلت اهل بیت:
    • همسران پیامبر جزو اهل بیت بحساب می‌آیند
    • وصیت نمودن نسبت به اهل بیت
   • مبحث چهارم: خلفای راشدین
    • جایگاه و منزلت خلفای راشدین و واجب بودن تبعیت از آنها
    • فضیلت و بزرگی آنها
   • مبحث پنجم: ده نفری كه به آن‌ها مژده بهشت داده شده است
  • آنچه در مقابل امام مسلمانان و توده مردم لازم است رعایت ‏شود و لزوم حفظ جماعت آنها
   • آنچه در مقابل سرپرستان امور واجب است
  • تمسك به كتاب و سنت و دلیل بر واجب بودن آن
   • مبحث اول: معنی تمسك به كتاب و سنت و دلیل بر واجب بودن آن
   • مبحث دوم: دوری از بدعت
    • تعریف بدعت:
    • خطر بدعت:
    • اسبابی كه موجب پیدایش بدعت می‌شود
    • خطر بدعت:
   • مبحث سوم: نكوهش از تفرقه و اختلاف
    • اختلاف و گروه گروه شدن سبب هلاكت و نابودی امت‌های گذشته شده است
    • آیا اختلاف رحمت است؟!
    • راه رهایی و نجات از گروه ها و اختلافات

این کتاب تالیف سه نفر می باشد:
دکتر صالح بن سعد سحيمی،
دکتر عبدالرزاق بن ‏عبدالمحسن عباد
و دکتر ابراهيم بن عامر رحيلی

 

 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است